Mindig nyitva (24/7, 365 nap)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A KAMERÁVAL TÖRTÉNŐ MEGFIGYELÉSHEZ

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. CXXXIII. törvény (Szvt.) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján

1. BEVEZETÉS

A VENDO BOX üzletek területén kamerás megfigyelőrendszer működik. A kamerák által megfigyelt területek az üzletek teljes területét érintik. A kamerák elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatás és a kamerák által megfigyelt területek meghatározása az [email protected] e-mail címen igényelhető.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

VENDO BOX Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő)

– székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 3. félem 17..

– e-mail cím: [email protected];

– honlap cím: www.vendobox.hu.

3. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Adatvédelmi tisztviselő: VENDO BOX Kft.

Közvetlen elérhetőségei: e-mail cím: [email protected]

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A megfigyelőrendszer használatának célja a megfigyeléssel érintett területen tartózkodó személyek (Érintettek) mozgásának és cselekedeteinek megfigyelése élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint az adatkezelő tulajdonában vagy használatában álló vagyon védelme, az azt érintő esetleges jogsértő cselekmények, ideértve a munkaszerződésből fakadó kötelezettségszegő cselekményeket is, megelőzése, felderítése, illetve az azokkal kapcsolatos hatósági, bírósági eljárás vagy egyéb eljárás során történő bizonyítás, igényérvényesítés.

5. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő biztosítja, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az adatkezelés céljának elérésére alkalmas.

6. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI:

Érintettek képmása;

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő 4. pontban meghatározott jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja). Ebben az esetben az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ekkor a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A VENDO BOX Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 3. félem 17..) (a továbbiakban: a megfigyelőrendszer „Üzemeltetője”) jár el (adatfeldolgozó). Az adatok továbbításra kerülhetnek hatóságok, bíróságok (harmadik személyek) részére a jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek mellett.

9. HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

A rögzített felvételeket jogsértés (szabálysértés, bűncselekmény, vagy a munkavállalói kötelezettségszegés) gyanújának esetében lehet megtekinteni. A képfelvételek megismerésére az Adatkezelő Biztonsági vezetője, a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők, valamint az Üzemeltető adatvédelmi szabályzatában meghatározott személyek (ügyvezető és az általa erre feljogosított más személy) jogosultak. Az Érintett hozzáférési joga a tájékoztató 12. pontjában kerül szabályozásra.

10. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre, vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik.

11. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A rögzített képfelvétel felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 10 naptári nap elteltével megsemmisítésre kerül.

12. ÉRINTETTI JOGOK

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg. Az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét elsősorban az Adatkezelőnél, a 2. és 3. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

a. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ez nem érinti a tiltakozás előtt megvalósított adatkezelés jogszerűségét.

b. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, valamint a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az Adatkezelő:

 milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési céllal; mennyi ideig kezeli,

 továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbított a személyes adatait;

 az érintettet milyen jogok illetik meg (helyesbítés, törlés, kezelés, korlátozás, tiltakozás)

 a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtási jog

 az adatok forrása, ha az nem az érintett

 az Adatkezelő alkalmaz-e az automatizált döntéshozatalt, , ideértve a profilalkotást is, valamint ezekben

az esetekben az alkalmazott logikára, az adatkezelés jelentőségére és várható következményére vonatkozó információk.

Amennyiben az érintett a személyes adatok másolatát kéri, úgy azt az adatkezelő az adatokat tartalmazó adathordozó (pl. pendrive) rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

c. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

 az adatkezelés jogellenes; és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását;

 az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

d. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikkében meghatározott esetekben (pl. ha az adatkezelés jogellenes vagy az adatkezelési cél megvalósult vagy az a) pont szerinti tiltakozás eredményessége esetén).

13. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatkezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(NAIH elérhetőségei: cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

telefonszám: +36 (1) 391-1400 ; e-mail cím: [email protected]; honlap: http://naih.hu)

 lehetősége van adatai védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el,

 továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett,

kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal (Adatkezelővel) szemben.

VENDO BOX Kft.
Adatkezelő